Kilka słów o Nas

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) powstało w 1994 roku. Inicjatywa ta zrodziła się w lutym 1994 r. podczas obchodów Światowego Dnia Chorego na Jasnej Górze, w obecności kardynała Fiorenzo Angeliniego i biskupa Adama Dyczkowskiego.

Rejestracji KSLP dokonano w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 04.05.1994 r. a pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się 21 maja tego samego roku na Jasnej Górze.

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich jest członkiem FIAMC (International Federation of Catholic Medical Association) od 1994 roku i FEAMC (Federation Europeenne des Associationes de Medicins Catholiques ) od 2000 roku. W roku 2008 otrzymało status organizacji pożytku publicznego, nosi imię Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki ( rok 2011).

Działalność Oddziału Pomorskiego wpisuje się w historię tej organizacji zawdzięczając swoje istnienie lekarzom głębokiej wiary, przekonanych o konieczności szerzenia i podtrzymywania w medycynie ideałów opartych na nauce Kościoła oraz katolickiej etyce i wartościach chrześcijańskich.

Prezesi KSLP -Oddział Pomorski:

Profesor dr hab. med. Irena Jabłońska -Kaszewska – I Kadencja, 2000- 2004

Dr Mirosław Pietrzak – II Kadencja, 2004-2008

Profesor dr hab. med. Grażyna Świątecka -III i IV Kadencja, 2008- 2015

Dr n.med. Elżbieta Krzymińska- Stasiuk -V Kadencja, 2015 -2019 oraz VI Kadencja od 2019 do chwili obecnej.

OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

Organizacja w Gdańsku w 2008 roku XI Europejskiego Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, FEAMC , trud organizacji podjęli dr Mirosław Pietrzak ówczesny Prezes i Vice-Prezes dr Ewa Nowakowska , członek Zarządu. Kongres zakończył się sukcesem i uchwaleniem w dniu 14.09.2008 tzw Deklaracji Gdańskiej.

DEKLARACJA GDAŃSKA

Deklaracja Gdańska XI Europejskiego Kongresu Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich, 14 wrzesień 2008 r.

Świadomi zaufania, jakim jesteśmy darzeni będąc lekarzami i strażnikami życia, postępu w zakresie wiedzy i technologii medycznej dokonanego na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat oraz coraz lepszego rozumienia potrzeb fizycznych, psychologicznych, edukacyjnych, duchowych, religijnych i egzystencjalnych pacjentów i społeczeństwa, lecz mając na uwadze także zagrożenia wynikające z relatywizmu etycznego i permisywizmu moralnego w naszych środowiskach i wokół nas;
– w obliczu dyskusji o dopuszczalności zabijania nienarodzonych dzieci, eutanazji, wykorzystywania ludzkich embrionów do celów badawczych i tzw. terapeutycznych, klonowania człowieka, tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych, procedur antykoncepcyjnych i ubezpładniających oraz sztucznego rozrodu;
– w sytuacji, gdy milcząco zakłada się, że wykonawcą tych procedur będzie lekarz;upoważnieni chrześcijańskimi tradycjami europejskiej i światowej medycyny, w dialogu ze wszystkimi lekarzami, którzy wierzą w godność i wolność człowieka,  stwierdzamy:

1.     Uznajemy, że normy i zasady etyczne uprzedzają prawo stanowione i powinny wpływać na treść jego przepisów, zgodnie z prawem naturalnym i nauczaniem Kościoła.

2.     Uznajemy, iż w naszych decyzjach dotyczących postępowania medycznego wobec pacjentów, którzy darzą nas tak wielkim zaufaniem, powinniśmy kierować się przede wszystkim sumieniem. Ocena moralna działań lekarskich nie może wynikać z  doraźnych, powierzchownych opinii czy trendów lecz z pogłębionej wrażliwości sumienia podlegającego kształtowaniu przez obiektywne normy etyczne, wspólne dla wszystkich ludzi oraz  niezmiennie bronione przez Kościół.

3.     Aby zapewnić wolność wykonywania zawodu, musimy  podtrzymywać prawo do sprzeciwu sumienia.

4.     Uważamy, że jednym z podstawowych wymagań stawianych lekarzowi winien być stały rozwój jego osoby, zarówno w zakresie praktycznych umiejętności jak i postawy moralnej.

5.     Szczególne powołanie lekarzy do służby życiu i zdrowiu drugiej osoby wymaga jasnego formułowania i ukazywania zasad obiektywnej, uniwersalnej etyki.

6.     Za źródło i podstawę wszelkich norm etycznych uznajemy niezbywalną godność osoby ludzkiej w ciągu całego jej życia ? od poczęcia do naturalnej śmierci.

7.     Tak, jak godność człowieka wymaga ochrony jego życia, tak też wymaga szczególnej troski w początkowym okresie jego trwania i poszanowania dla ludzkiej prokreacji i płciowości.

8.     Proponujemy i wspieramy działania, które pozwolą  ustrzec pacjentów od procedur podważających ich ludzką godność:

  • mówiąc zdecydowane nie eutanazji,  wspieramy rozwój medycyny  paliatywnej;
  • nie godząc się na aborcję –  dążymy do zapewnienie właściwej, kompleksowej opieki rodzinie i choremu dziecku zarówno przed, jak  i po urodzeniu;
  • wybieramy leczenie przyczyn niepłodności w miejsce kolejnych technik sztucznego rozrodu;
  • popieramy rozwój badań nad wykorzystaniem komórek macierzystych pochodzących od  osób dorosłych i z krwi pępowinowej, nie godząc się na używanie w tym celu ludzkich embrionów.

9.     Potwierdzamy z mocą, iż praktyka medyczna w odniesieniu do interwencji genetycznych czy końca ludzkiego życia nie może prowadzić do jego niszczenia.

10.      Pragniemy chronić nasze dzieci i młodzież przed zaniedbaniem, przemocą i  innymi zagrożeniami dla ich zdrowia i godności. Musimy zapewnić im właściwą edukację we wszystkich aspektach życia.

 11. Mając na uwadze wielką liczbę ludzi żyjących obok nas w skrajnym ubóstwie lub w zagrożeniach spowodowanych wydarzeniami losowymi, apelujemy o utrzymanie tradycji suwerennych decyzji lekarza umożliwiających udzielanie humanitarnej i charytatywnej pomocy, zwłaszcza w zaniedbanych obszarach świata, także w oparciu o zasady i kryteria pozaekonomiczne.

12. Biorąc pod uwagę odpowiedzialność lekarza za zdrowie i życie pacjentów, wyrażamy przekonanie o konieczności wykonywania zawodu w godnych warunkach, należnych zarówno pacjentowi jak i lekarzowi, oraz uważamy niezmiennie, że w podejmowanych staraniach dobro pacjenta winno mieć pierwszeństwo przed innymi zobowiązaniami.

Deklarację podpisali :

Prezydent XI Europejskiego Kongresu Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich,
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich,
Sekretarz Europejskiej Federacji Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich (KSLP) powstało w 1994 roku. Inicjatywa ta skierowana jest do lekarzy w każdym wieku. Zapraszamy również studentów medycyny zainteresowanych naszą działalnością. .

Zapraszamy do współpracy!

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.